تفاوت ویژگی‌های بصری وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران با جهان

سایت های خبری

نتایج یک تحقیقی حاکی از آن است که تفاوت عملکرد وب سایت‌های دانشگاه‌های جهان و ایران بیشتر در موارد مربوط به تایپ و نوشته‌ها مانند استفاده از خط دور برای تیترها، تنوع زیاد نوع تایپ فیس‌ها، تنوع کم در اندازه نوشته‌ها، فاصله کم بین خطوط متن در وب سایت‌های ایرانی است.

سیده صفا قاسمی و سودابه صالحی در مقاله خود به بررسی “تطبیق ویژگی‌های بصری وب سایت‌های دانشگاه‌های مطرح جهان با وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران” پرداختند.

با گسترش ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی، نیاز به طراحی وب سایت برای دانشگاه‌ها بیشتر شده و جذب کاربران به این وب سایت‌ها و اطلاع رسانی از این طریق، از اهداف اولیه این مراکز شده است و در این راستا، طراحی بصری این وب سایت‌ها حائز اهمیت است و شناسایی معیارهای طراحی، به بهبود آنها کمک شایانی می‌کند.

مطابق این تحقیق اهداف اصلی پژوهش بررسی اشکالات بصری وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران در مقایسه با ویژگی‌های بصریِ مشترک میان وب سایت‌های موفق دانشگاه‌های جهان و یافتن شباهت‌ها و تفاوت‌های میان عناصر بصری این دو گروه هستند.

جهت تحقق این اهداف، با روش تحقیق تطبیقی-توصیفی و استفاده از روش‌های کیفی و کمی شبه آماری در تولید و تحلیل داده‌ها، از دو جامعه وب سایت‌های دانشگاه‌های جهان و ایران، نمونه‌هایی براساس رتبه علمی دانشگاه و رتبه وب سایت آنها انتخاب شد.

همچنین در هر جامعه، ۵۳ وب سایت از دانشگاه‌های مختلف از نظر گروه آموزشی و محل دانشگاه، در نظر گرفته شد و ویژگی‌های عناصر بصری آنها مانند نوشته‌ها، رنگ‌ها، عکس‌ها، تصاویرِ متحرک و … به وسیله یک چک لیست محقق ساخته با گزینه‌های از پیش تعیین شده، به طور جداگانه مورد آزمون قرار گرفت. سپس به کمک آزمون آماری کای دو مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد وب سایت‌های دانشگاه‌های ایران و جهان، در ویژگی‌هایی مانند انتخاب رنگ، عدم استفاده از بافت در زمینه، روش متمایز کردن لینک‌ها، تعداد و تنوع اندازه عکس‌ها و تقسیم بندی سه یا چهار ستونی صفحه اصلی به صورت همسان عمل می‌کنند.

تفاوت عملکرد وب سایت‌های دانشگاه‌های جهان و ایران بیشتر در موارد مربوط به تایپ و نوشته‌ها مانند استفاده از خط دور برای تیترها، تنوع زیاد نوع تایپ فیس‌ها، تنوع کم در اندازه نوشته‌ها، فاصله کم بین خطوط متن در وب سایت‌های ایرانی است.

همچنین وب سایت‌های ایرانی، علاوه بر نمایش اسلاید، از تصاویر متحرک هم استفاده می‌کنند و معمولاً سایر صفحات وب سایت‌های آنها از نظر رنگ و ترکیب بندی با صفحه اصلی هم آهنگی ندارند.

این مقاله پژوهشی در فصل نامه مطالعات تطبیقی دانشگاه هنر اصفهان منتشر شد.

منبع : ایسنا