بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای پولی در کشور هستند و رشد اقتصاد و تکنولوژی، عرصه‌های جدیدی از خدمات برای مشتریانِ بانک‌ها فراهم آورده است. در این راستا هوشِ‌تجاری با هدف افزایش سودآوری اطلاعات جمع آوری شده را مرتبط ساخته و دانش‌های موردنیاز جدید در این صنعت ارائه می‌دهد که این امر با کاربرد داده‌کاوی و استخراج گزارش تحلیلی از آن‌ها تکمیل می‌شود. داده‌کاوی فرایند کشف الگوهاست که کمک می‌کند تا دانش مفیدی (مانند الگوها و روندها) از داده‌های خام استخراج گردد. هوش تجاری داده‌ها را از منابع داده داخلی و خارجی جمع‌آوری و جهت تصمیم‌گیری بهتر آن‌ها را ذخیره و آنالیز می‌کند. با شناخت اهمیت و کاربرد داده‌کاوی و هوش‌تجاری مشخص است که هر دو این دانش در یک راستا و به گونه‌های متفاوت و درعین‌حال با اهداف یکسان به کمک صنعت بانکداری آمده‌اند، بگونه‌ای که در گسترە ی بانکداری، داده‌های بزرگ می‌تواند زمینه را برای تحلیل‌های دقیق‌تر مهیا کرده و راهگشای تصمیم‌سازی بهتر و آگاهانه‌تر شود. تأثیر مثبت این تصمیم‌های بهتر را می‌توان در کارایی عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و کاهش ریسک مشاهده کرد.در ادامه بیشتر توضیح داده شده است.

 

 

 

دانلود مقاله
به قلم: خانم مریم ادراکی، خانم معصومه اکرمی نسب