شرکت نرم افزاری sage اخیرا اعلام کرده است که بخش عمده ای از شرکت های کوچک و متوسط استفاده از ابزارها و رویه های سنتی را به مواجهه با چالشهای تکنولوژی های جدید یکپارچه ترجیح می دهند. با این حال حدود یک سوم از این شرکتها که از تغییرات تکنولوژی استقبال کرده اند معتقدند که رشد شرکتهای آنها در سایه پذیرش تکنولوژی بهبود خواهد یافت.

هم اکنون شرکت sage با عمق بیشتری به مطالعه چگونگی بهبود فرآیندهای حسابداری و مدیریت وجوه نقداز طریق تکنولوژی پرداخته و دریافته است که برخی از شرکت های کوچک و متوسط تنها نگران پذیرش تکنولوژی جدید نیستند بلکه نگران پذیرش تکنولوژی از سوی حسابداران شرکت هستند.

در گزارش جدیدی که در ۱۸ آوریل ۲۰۱۶ توسط این شرکت منتشر شد، ۸۹ درصد حسابداران از پیوستن به تکنولوژیهای جدیدی که منجر به غایب شدن برخی فرایندها و در نتیجه تمرکز بیشتر آنها بر جنبه های استراتژیک فعالیت آنها می شود، خوشحال خواهند بود.

تهدیدهای تکنولوژی

همه حسابداران به آینده حرفه خوش بین نیستند. برای مثال تحقیق شرکت sage نشان می دهد یکی از نگرانی ها این است که راه حل های خودکار، ارزش نیروی انسانی حسابدار را کاهش خواهد داد. بیش از یک سوم حسابداران مشارکت کننده در تحقیق معتقدند که ابزارهای حسابداری سلف سرویس بزرگترین خطر برای حرفه است. حتی بخش بزرگتری از آنها معتقدند تکنولوژی های نوظهوری که می توانند برخی وظایف حسابداران را انجام دهند، بخشی از نقش آنها را غیرضروری می سازند.

بر اساس تحقیق شرکت sageحدود ۵۷ درصد حسابداران بیان می کنند که شرکتها در تکنولوژی ابر سرمایه گذای کرده اند و حدود دو سوم می گویند که شرکتها یک راه حل مدیریتی مبتنی برابر را پذیرفته اند.

بیش از یک سوم این حسابداران معتقدند که امنیت یک مانع بزرگ پذیرش ابر است و ۱۴ درصد می گویند صاحب کاران آنها نگران استفاده حسابداران از ابزارهای ابر هستند. این موانع منجر می شود بسیاری از حسابدارن به استفاده از راه حلهای دستی ادامه دهند.

جنیفر واراوا، معاون رییس بازاریابی محصول شرکت sage معتقد است همزمان با پررنگ شدن نقش هوش مصنوعی و ربات ها، درها بیش از پیش به سوی مدیران سایت غایب باز شده و به آنها زمان بیشتری برای ارائه خدمات ارزشمند به صاحب کارانشان را فراهم می کند.صنعت باید از این تغییرات حمایت کرده و به حذف موانعی که منجر به عقب گرد حسابداران می شود، کمک کند. حسابداران و صاحبان کسب و کارهای کوچک نیز باید از تغییرات استقبال کرده و برای استفاده از زمان آزادی که تکنولوژی به آنها هدیه می دهد، تصمیم گیری کنند.

به قلم: منیژه رامشه
تهیه شده در: کلینیک برنامه ریزی مالی TFE|Times