شناخت ویژگی های تیم مدیریت ریسک

کدام ویژگی ها در متخصصین مدیریت ریسک بر موفقیت تیم مدیریت ریسک اثر می گذارد؟ در تحقیقی که در میان ۸۰۰ متخصص مدیریت ریسک در ساسر جهان انجام شد، ویژگی های زیر برای موفقیت تیم مدیریت ریسک بر شمرده شد:

در این تحقیق ابتدا افراد تیم به چهار گروه راهبر، مبلّغ، تکنسین و پشتیبانی کننده تقسیم شده اند و ویژگی های رفتاری هر یک بر شمرده شده است.

به طور مثال افراد راهبر در گروه مدیریت ریسک باید ویژگی های زیر را داشته باشند:

  • اعتماد به نفس
  • واقع بین
  • متمرکز و مصمم
  • تولید خروجی فراتر از انتظار
  • ترجیح خروجی واقعی بر آمار و ارقام

 

 

 

تیم مدیریت ریسک

مدیریت ریسک