واژه های متداول انگلیسی به رویات تصویر

در این اینفوگرافی واژه های متداول انگلیسی و معادل های آن را ملاحظه می کنید. استفاده از واژگان متداول غلط نیست لیکن بکارگیری معادل های جایگزین و پرهیز از تکرار آنها در متن باعث ارتقای نوشتار انگلیسی می شود.

 

 

واژه های متداول انگلیسی

واژه های متداول انگلیسی