۲۰ سال پیش، مجله Weekly Computer در مقالهاى به قلم Enticknap Nicholas نوشت: «دهه ۹۰ میلادى با رشد بهره گیرى از فن آورى اطلاعات، براى ایجاد ســود رقابتى در کســب و کارها مواجه بوده اســت؛ این روند منجر به رشد و پیشرفت کاربردهاى داده کاوى و انباره ى داده شده اســت. این شــرایط، باعث شده است تا کسب و کارها رویکرد خود را تغییر داده و داده ها و حتى نرم افزارهاى کاربردى خود را در دسترس مشتریان، تامین کنندگان و حتى واسطه هاى بازار قرار دهند.» اکنون و پس از گذشت ۲۰ سال از چاپ مقاله ى فوق، نویسنده به انقلاب دیگرى اشاره می کند که مىتوان آن را ادامه تحولات صورت گرفته در حوزه فنآورى اطلاعات در دهه ۹۰ میلادى دانســت. وى انقلاب دوم را رایانش اینترنت- محور (ابرى) معرفى مىکند. رایانش ابرى، را مى توان ترکیبى از علم مدیریت داده ها، هوش کسب و کار و علوم تجزیه و تحلیل دانست. در دهه هاى اخیر، مدیریت کلان داده ها (Data Big) و هوش کسب و کار به عنوان قلب تپنده راهکارهاى ارزش آفرینى از کسب و کارها مورد توجه متخصصین قرار گرفته است.

دانلود مقاله