چشم انسان به شکل فیزیکی می تواند میلیون ها رنگ را شناسایی کند، اما همه آنها به یک شکل به ادراک در نمی آیند. شیوه درک رنگ ها در بین انسان ها متفاوت است، اگرچه ما عموماً تصور می کنیم رنگ ها ثابت و از پیش تعریف شده هستند. گردشگران با ورود با کشورهای مختلف، با فرهنگ های جدیدی روبرو می شوند و همین ویژگی های متمایز است که برای گردشگران جذابیت ایجاد می کند. سفر به کشورهای دنیا در قاره های مختلف تجربه های جدیدی را برای علاقه مندان به ارمغان می آورد. یکی از این تجارب متفاوت، استفاده از رنگ در سبک زندگی، معماری و اعتقادات این کشورها می باشد. رنگ در میان کشورهای مختلف، برداشت های مختلفی دارد و به شکلهای دیگری تعبیر می شود. آگاهی از مفهوم رنگ در کشورهای مختلف، می تواند در ارتقای تجربه سفر گردشگران تأثیر گذار باشد. در این اینفوگرافی مفهوم رنگ در بعضی از کشورهای دنیا بیان شده است.

مفاهیم رنگ در ملل مختلف