کسب‌وکار الکترونیکى عبارت است از بهبود فرآیندهاى کلیدى کسب‌وکار با استفاده از فن‌آورى اینترنت. امروزه اغلب کمپانى‌ها اهمیت کسب‌وکار الکترونیکى را دریافته و تبدیل کسب‌وکار سنتى به کسب‌وکار الکترونیکى را آغاز نموده‌اند. و بسیارى نیز در این راه موفق مى‌باشند. این سازمان‌هاى پیشتاز به‌منظور ارائه خدمات مشتریان، توزیع و ارائه محصولات، حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید اقدام به پیاده‌سازى فرآیندهاى تجارى خود براساس شبکه‌هاى اینترنت نموده‌اند. دسترسى همگانى به شبکه‌هاى اینترنت، سطح انتظارات مشتریان را در رابطه با خدمات پشتیبانى و پاسخگویى به نیازهاى آنها افزایش داده است.

ازجمله این انتظارات افزایش دقت و خدمات شبانه‌روزى است و لذا پاسخگویى به این توقعات پشتیبانى همه‌جانبه و قابل انعطاف مبتنى‌بر یک زیرساخت قدرتمند را طلب مى‌نماید تا بتوان در چارچوب آن خدمات مشاوره‌اى جهانى توسط خبرگانى که داراى دانش خاص هر صنعت مى‌باشند را دراختیار مشتریان قرار داد. افزون بر آن نرم‌افزارهاى واسط (middle-ware) که اهداف و مدل تجارى سازمان یا شرکت را تعریف مى‌نماید و ازطریق آنها، دستیابى به serverهاى مطمئن و نرم‌افزارهاى کاربردى میسر مى‌گردد، ازجمله ضروریات این ساختار به‌حساب مى‌آیند. بدیهى است بستر الکترونیکى قابل اعتماد و مناسب لازمه ایجاد امکانات مذکور مى‌باشد که از اولویت‌هاى پیاده‌سازى تجارت الکترونیکى محسوب مى‌گردد.

نکته قابل توجه دیگر در ایجاد و توسعه زیرساخت‌هاى تجارت الکترونیک، پویایى آن است، زیرا از آنجایى که کسب‌وکار تجارى در سطح جهان همواره دچار تغییرات استراتژیک و تاکتیکى خواهد گردید، مدل زیرساخت تجارت الکترونیک نیز باید پویا و دینامیک باشد به‌نحوى که با تغییرات فرآیندهاى کسب‌وکار و سیستم‌هاى مرتبط با آن، مدل انتخابى به‌سهولت با تغییرات مذکور تطبیق نماید.

درنتیجه تنها با انتخاب یک زیرساخت فنى مناسب مى‌توان پویایى زیرساخت تجارى محکم و پایدار را تضمین و پیاده‌سازى نمود.

نمودار ذیل مدل فوق را نشان مى‌دهد:

 زیرساخت‌هاى لازم جهت کسب‌وکار الکترونیکى

 

 

نویسندگان: دکتر افشین قنبری – مهندس محمود شهاب